Hjemme/Home         Om Dictum/About Dictum         Redaksjon/Editors         For bidragsytere/For contributors            Arkiv/Archive              Leder/Letters from the Editor


 Intervju/Interview


 Debatt/Debate


 Artikler/Articles


 Bokanmeldelser/Book reviews


 Kultur/Culture


 Foto/Photo


  
                                                                                                                                      PDF VERSJON


                                   DAGENS SAMFUNNSKRITIKK

                   Et intervju med Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

                                                          Tekst og bilde: Gorana Ognjenovic

 

INTERVJUER: Hvorfor bør vi ta opp Nietzsches kritikk? Hvorfor burde vi bedrive samfunnskritikk? Hvorfor er det færre og færre som våger å ta del i denne formen for kritikk? Er ikke hele poenget med den akademiske verden å være samfunnskritiske? Hvorfor den voldsomme negative responsen innenfor institusjonene når de blir konfrontert med kritikken? Er det slik at disse institusjonene helst ikke vil vite om noe som foregår utenfor dem? 

VETLESEN: Det er veldig mye som betraktes som ‘samfunnskritikk’ i dag. Både Fremskrittspartiet og marxister vil hevde at de bedriver samfunnskritikk. Det som skal være kjernen her er vel samfunnskritikk som er systemkritikk som skal rettes mot strukturer i samfunn hvor vi lever i verden i dag, særlig med henblikk på deling av makt og avmakt. Social critique er kritikken av den etablerte makten, og dermed må det også være en påvisning av hvem som har makt, hvordan makt utøves og hvordan makt opprettholdes og koordineres. Det er det borgere hele tiden skal bedrive overfor de offentlige myndigheter og deres samfunnsmakt i tråd med tanken om de liberale demokratiene som Jürgen Habermas snakker om i Borgelig offentlighet (1961). Hva skyldes det at maktkritisk debatt blir mindre og mindre populær? De vanlige forklaringene er: likegyldighet, apati og avmakt osv., men det rare er også at dette bedrives lite av de som er ressurssterke og sitter i maktposisjoner. Det er lite samfunnskritikk i denne betydning som bedrives av universitetslærere, for eksempel. Det er mulig at vi er nostalgiske med tanke på tider med mye større aktivitet; Universiteter var mye mer politisert på 60- og 70-tallet. Det er et viktig svar på spørsmålet at de som har ressurser og kvalifikasjoner for å delta aktivt i en samfunnsdebatt, som tjener mest på at maktstrukturen er slik den er, ikke har interesse for å drive samfunnsdebatt. Det bedrives i liten grad fordi de vil føle seg truet, men det er heller ikke en fullstendig forklaring. 

DET ER TO PROBLEMER med det norske samfunnet i dag. De fleste har for mye penger; det gir dem en horisont for hva som blir relevant, og det tar for mye energi. Det brukes mye energi til å tenke hva en vil bruke alle pengene på. Det praktiseres også en veldig sterk materialisme på vegne av egne barn. Følgelig fremstår politisk kritikk som noe veldig forskjellig fra det de fleste er opptatt av. Videre fremstår det som håpløst å tro at det skal gjøre noen forskjell å kritisere urettferdighet og ulik fordeling av rikdom, enten er det i Norge eller globalt. Naomi Kleins bok, som ble kjent med en gang den kom ut, No Logo (2000), er en god påminnelse om at det ikke er en nødvendig forbindelse mellom de virkelige problemene på ene siden og hva vi er opptatt av på den andre. Det Klein peker på, for eksempel slavearbeidet i Asia, de store internasjonale selskapene som Nike, er sannsynligvis enda verre i dag enn det som er beskrevet i hennes materiale på slutten av 1990-tallet. Samtidig er den offentlige interessen for å diskutere dette, søkelyset på dette slavearbeidet, mye mindre sterkt i 2005 enn det var da, i 2000. At den globaliseringskritiske bevegelsen Attac har veldig lite vind i seilene for tiden har å gjøre med 11/9-2001. Kynisk uttrykt, har det vært ’a godsend’ til Bush og hans administrasjon. Det har gitt en retning spesielt til den amerikanske utenriks- og innenrikspolitikken som ikke har vært der tidligere. Senest i går så vi et eksempel på terrortrusselen, det liberale demokratiets kamp mot terror som ledende politikk, enten det er Bush eller Blair, som bruker påskudd eller breakdown for å, direkte ved hjelp av nye terrorlover, kriminalisere det vi nå kaller social critique. Snart vil det trolig være forbudt ved lov å dele ut McDonald’s-kritiske løpesedler foran McDonald’s i England. Det er en del av svaret på spørsmålet jeg stilte: uten at det har vært mye oppmerksomhet rundt det i offentligheten, har disse bestemmelsene kommet etter den 11/9-2001 og blitt brukt av ’the powers that be’ på nasjonalt og internasjonalt nivå, til å innføre bestemmelsene som paragraf på paragraf rammer de radikale rettighetene. Det kan ikke være hele forklaringen på at ikke enda flere i dag ikke snakker om fenomenene Klein påpeker. Men det er nok viktig at den globaliseringskritiske bevegelsen, som ut fra sin ambisjon kan være et godt eksempel på en maktkritisk aksjon, kan belyse hvordan social critique i dag er blitt marginalisert i løpet av disse fem årene, samtidig som problemene er forverret. 

FILOSOFISK BETRAKTET er kjernen i samfunnskritikken misforholdet mellom begrep og sosial realitet. Ut fra Hegels logikk, er hensikten med begreper, for eksempel et begrep om væren eller vorden på det mest abstrakte, eller litt mer moralpolitisk, et begrep som rettferdighet, at det som begrep har en kritisk og normativ funksjon. Det skal danne en kontrast til virkeligheten slik vi ser den rundt oss, som forteller oss at disse begrepene som normative idealer ikke er oppfylt. Et filosofisk bidrag til en slik debatt er å kunne levere begreper både for standarder og kriterier som er kritiske verktøy for å påvise det urettferdige, det uinnfridde, det hemmede, det hindrede ved den sosiale virkeligheten slik den foreligger. Å påvise hvordan potensialet for individualitet, det gode liv, et trygt felleskap eller solidaritet, er hemmet. Dermed er social critique en diskurs som er mulig i kraft av negasjon. Også det handler om å påvise at tilstanden ikke er slik den burde være. Og den fordringen som mot dette hevder at en kritikk som først og fremst er negativ er verdiløs, at en verdifull kritikk vil måtte vise til en ferdig idé om rettferdigheten, den fordringen har alltid vært tvilsom. Dette har alltid vært et problem for de europeiske filosofer, det verste siden 1989, murens fall. På den ene siden kunne man si at som venstreorientert vestlig person, kunne man kritisere den reelt eksisterende sosialismen i Sovjetblokklandene akkurat like mye som de høyreorienterte, liberale, konservative, som kapitalismen kritiserte Sovjet. Mange marxister i disse samfunnene, de som belyste at DDR-staten var en perversjon av Marx’ idé, ble forfulgt mye sterkere. De ble betraktet som en mer subversiv kraft i det samfunnet enn de som påropte seg kristelige verdier, konservative ideer, eller som sto veldig klart på kapitalismens verdier. Det var den immanente kritikken av sosialismen som var den farlige. I ettertid må man konstantere at kollapset av denne kapitalismealternative modellen, enten man liker det eller ikke, har betydd et tilbakeslag for den politiske venstresiden i Europa. Det skaper en tvetydig situasjon. På ene side kunne høyresiden med stor plausibilitet hevde at det finnes ikke noe dugelig alternativ til det markedsliberale samfunnet; det alternativet vi har hatt, kollapset. På den annen side skaper dette kanskje også et potensial for en skarp kritikk, nettopp av den eksisterende samfunnsmodellen, markedsliberalisme. Det som blir klarere nå, er at de problemene som nå finnes, finnes i en situasjon hvor verden gjennomgående er preget av den ene økonomiske modellen. Ulikhetene vokser, den økologiske krisen er en udetonert bombe, og disse problemene skjerpes, snarere enn minimaliseres, etter 1989. Kapitalismen må svare for alt dette, på en annen måte enn under den kalde krigen, hvor det var polarisering og strid mellom den eksisterende sosialismen og den eksisterende kapitalismen. Nå nytter ikke å skylde på de repressive sosialistene eller den kommunistiske modellen. Den kapitalistiske modellen er operativ til og med i Kina, selv om det er kommunistisk. Problemene vi peker på, slår tilbake til den enerådende samfunnsmodellen. Siden de mer strukturelle årsakene til disse problemene burde kunne tre frem i dag, kunne man tenke seg at det ville være gode tider for social critique. Ut fra en slik objektiv betraktning, har vi en ny type oversiktighet. Men at dette ikke er blitt politisk potent, og det at denne samfunnsmodellen på ingen måte har begynt å føle seg truet av noe annet ideologisk alternativ, skyldes også innflytelse på det ideologiske planet. Da er vi tilbake til hovedbanen i social critique, fra Hegel, til Marx og frem til frankfurterskolen, nemlig ideologiens betydning, social critique som ideologikritikk. 

INTERVJUER: Hva med skeptikerne? Hva med de som mener, for eksempelet at Attac- demonstrantene egentlig er hyklere? At de unge demonstrerer, mens de med deres egen livsstil, deres økende konsum, er så veldig avhengige av akkurat den industrien de protesterer imot, som for eksempel Nike?  Ifølge statistikken, er det akkurat de som i størst grad bruker den globale industrien for å skape et image, skape en identitet, eller hva det måte være? Er det egentlige problemet at dette ikke dreier seg om dem, men om en tredje part? At de egentlig er på en emosjonell ekskursjon, mens de rett etterpå og mens de demonstrerer helt bevisst støtter det samme ondet, og at disse demonstrasjonene derfor ikke har noen «emosjonell ryggrad» som kan få dem videre til det neste nivået? 

VETLESEN: Jeg husker et bilde av en demonstrant i Praha eller Genova, i alle fall en av de tidlige store globaliseringskritiske demonstrasjonene i Aftenposten. Det var et bilde av ungdommer som hadde Nike-sko på beina. Hvis man har lest No Logo av Naomi Klein, vet man at Nike er en av verstingene m.h.t. slavearbeidet i Asia. Artikkelen i Aftenposten latterliggjorde disse politiske aktivistene, som selv tror de er så mye mer bevisste enn andre, samtidig som de har jo på seg akkurat de skoene, de fritidsklærne og drikker Coca Cola. Etter hvert ble påvisninger av selvmotsigelser hos well to do vestlige ungdommer som materielt sett har for mye penger et rituale. Aftenposten-artikkelen gjør narr av denne måten å delta i politiske demonstrasjoner. Og, litt mer subtilt, antyder at vi rike i vår del av verden, ikke har noen rett til å kritisere internasjonale selskaper siden vi hele tiden er deres beste konsumenter. Det at de har makten, skyldes at det nettopp vårt konsum.

So, where do we move from here?  Hvordan skal vi overvinne denne motsigelsen? Hvis du har politiske aktivister som hele tiden er opptatt av å ta konsekvensene av disse tingene gjennom sin egen livsstil, folk som aldri kjøper Nike eller aldri drikker Cola? OK, da kan de i alle fall ikke anklages for motsigelsen. Jeg er allikevel skeptisk til hvor mye som på en slik måte er vunnet. Det er et stort spørsmål her: «What difference does it make for those powerless and faceless i Kina som jobber 15 timer i døgnet, som får lov å gå på toalettet kun en gang i løpet av en arbeidsdag?» Gjør det noen forskjell om demonstrantene i Oslo går i Nike-sko i en demonstrasjon eller om de ikke gjør det? Som writ large, et kollektivt fenomen som en felles boikott, som for eksempel Arundhati Roy står for nå, kunne blitt effektiv hvis den ble kollektivt omfattende nok. Så det hun sier er at den eneste måten å ramme disse multinasjonale selskapene er å slutte å kjøpe, den eneste formen for motmakt. Det er det eneste språket de forstår. Man viser fordømmelse av deres praksis ved å slutte å kjøpe, slutte å støtte dem. Man må ta i bruk og utfolde den makten man har. Men på sett og vis er det noe illusorisk over dette. Så lenge jeg ikke går på McDonald’s, ikke kjøper Nike og ikke drikker Cola, er det riktig at jeg ikke motsier meg selv. Jeg gjør som jeg sier i demonstrasjonen. Det er siste idealister som kan ha god samvittighet som sjeler som Hegel gjør narr av. Jeg ville gå så langt som til å si at de Attac-folkene som går i Nike-joggeskoene blottstiller seg for kritikken som for eksempel i Aftenposten, og det er «a moment of truth» i det. Og er det egentlig så mye bedre hvis de går over til et annet merke? Det er noe illusorisk ved at man da godtar premissene om at det er gjennom konsum, og gjennom konsum forstått som symbolsk kommunikasjon, angående individualitet og identitet. Gjennom dirr konsum viser du hvem du er og hvilke verdier du står for politisk og moralsk. Det er på konsumkapitalismens egne premisser, dens egen logikk. Så også det å tenke at hvis man bare kjøper et annet merke, går man fri fra å havne i selvmotsigelse. Jeg tror ikke at individuelle valg i supermarkedet har genuin politisk betydning her. Det er illusorisk å tro at symbolsk handling har noen virkelig politisk betydning. Nesten uansett atferden til private individer, deltar vi som rike, vestlige borgere i dag, with both our feet, all up to our heads i den urettferdigheten som har opphav i selvmotsigelsen. 

HVA SKAL MAN GJØRE DA? Gå gjennom illusoriske handlemåter? Svaret er NEI, det finnes andre veier òg. Så man kan snakke om at istedenfor å få veldig god samvittighet ved ikke å kjøpe disse merkene som norsk konsument, bør man engasjere seg i empowerment for de som virkelig lider. Glem det at jeg skal feie først foran min dør. Tenk stort. Tenk på at det er de som lider som må heves og bevisstgjøres. Som for eksempel: Hva kan jeg fra mitt privilegerte ståsted bruke av mine ressurser, mine krefter til å gjøre dette? Det er også vanskelig på grunn av paternalismeanklager, men det er en annen debatt. Slik situasjonen er i dag, er det jo to oppgaver: 1. Hva jeg kan gjøre i mitt eget liv?, 2. Hva kan vi gjøre for å få det bedre for de som har det alle verst? Hva kan jeg gjøre i min privilegerte eksistens her? Det er to ting som må skje parallelt. De som har det verst må ha mulighet til å få det bedre, fra økonomisk levestandard til reelle rettigheter til det som er fratatt dem, ifølge Naomi Kleins analyse. Og så vi må gå ned i alt som har med konsum og det materielle å gjøre. Det høres kanskje trivielt ut, som noe alle må innse, men det er på kollisjonskurs med det målet vårt samfunn og regjering de facto har satt seg; målet om fortsatt økonomisk vekst. Social critique må først og fremst adressere dette målet om fortsatt økonomisk vekst å vise at denne friheten vi har i individualiseringsepoken, er basert på dette økonomiske premisset om fortsatt økonomisk vekst, og påpeke at det som vi kan være sikre på er at hvis den økonomiske veksten og konsumet i vår vestlige verden fortsetter, kommer det til å ende i kollaps. Det mest utvetydige om dette kollapset er om dets økologiske karakter. Vi har nesten ikke regnskog igjen. Og om 20 år blir det ikke noe igjen. Det er på sett og vis slik at den ytre natur gir sitt svar på vår kollektive atferd. Når punktet er nådd, enten vi liker det svaret eller ikke, vil det svaret komme i form av økologisk kollaps. Det økologiske kollapset vil komme veldig parallelt med eminent menneskebefattede former for sammenbrud, sosial uro og fremmedgjøring. Den argumentative forutsigbarhet ved å si at dommedagsprofeter som regel har tatt feil, tror jeg ikke kan gis noen vekt, fordi vi har ingen historisk presedens for denne globale situasjonen. Vi har ingen eksempler i historien på at det har vært så mange mennesker på jorden, hvor det gjennomsnittige forbruket av ressurser har vært i så sterk vekst. Misforholdet mellom befolkning, forbruk, og tendensen i økning, vekst, på den ene siden og jordens økologiske bærekraft på andre siden har aldri vært på så kraftig kollisjonskurs. Derfor kan man ikke hente noen relevante motargumenter fra fortiden.

 

Oslo, 10. februar 2005.


                                                                                                                                                                                 

 

 

  

  

 


 

                                                                       Copyright©2005 Dictum.no

                                                                             ISSN 1504-5307