Hjemme/Home         Om Dictum/About Dictum         Redaksjon/Editors         For bidragsytere/For contributors            Arkiv/Archive              Leder/Letters from the Editor


 Intervju/Interview


 Debatt/Debate


 Artikler/Articles


 Bokanmeldelser/Book reviews


 Kultur/Culture


 Foto/Photo                                                                                                                                                                                                                 PDF VERSJON

 

                                   Habitus og frigjøring

                                                                   AV HEIDI ISAKSEN
                                             Universitetslektor i fransk, Universitetet i Tromsø

 

Begrepet habitus tolkes ofte på en mer komplisert måte enn nødvendig. Dette ble understreket av den franske sosiologen Pierre Bourdieu, i anledning Vilhelm Auberts Minneforelesning ved Universitetet i Oslo i 1995. I denne artikkelen forsøker jeg å gjøre dette frigjørende begrepet lettere tilgjengelig. For å forstå begrepet habitus må man først ha en viss kjennskap til Bourdieus tredimensjonale analyse av det sosiale rom. 

Den sosiologiske tradisjonen gir, i følge Bourdieu, en endimensjonal representasjon av det sosiale rom. Bourdieu utvikler sin representasjon av det sosiale rom i tre dimensjoner ved å innføre begrepet smak, og viser hvordan smaken er sosialt betinget. Bourdieu deler det sosiale rom horisontalt i to fraksjoner, de dominerende og de dominerte. De dominerende er de med betydelig kapitalvolum. Kapitalvolumet er den samlede økonomiske, sosiale og kulturelle kapital en sosial agent besitter. Sosial agent er betegnelsen på individene som opererer i det sosiale rom. De agentene som befinner seg i den dominerende fraksjon besitter de kriteriene som er definert som viktige og riktige. I den dominerende fraksjon vil man dermed finne de agentene som har høy inntekt, prestisjetunge yrker og gode forbindelser. Disse har makt til å definere hva som til enhver tid er den «riktige» smaken. Det sosiale rom deles også vertikalt ved hjelp av om kapitalvolumet domineres av økonomisk eller kulturell kapital. En universitetsprofessor vil dermed havne i den fraksjonen som har pluss på kulturell kapital og minus på økonomisk kapital, mens, for å gi et eksempel fra norske forhold, en forretningsmann som Kjell Inge Røkke vil ha pluss på økonomisk kapital og, sannsynligvis, minus på kulturell kapital. 

Bourdieu deler så det sosiale rom inn i forskjellige sosiale felt. Hvert felt baserer seg på et doxa, det vil si noe alle agentene er enige om at er verdifullt og som det ikke stilles spørsmål ved. Som oftest kan sosiale agenter operere innenfor flere sosiale felt. For å gi ett eksempel, er alle agentene innenfor litteraturfeltet enige om at litteratur er verdifullt, og dette stilles det ikke spørsmål ved. Innenfor litteraturfeltet, som i ethvert sosialt felt, foregår det imidlertid til enhver tid en strid om å få definere kriteriene for hva som er den «riktige» og «gode» smaken. De agentene som definerer denne, og som oppfyller de kriteriene som er definert som «riktige» vil inneha de høyeste sosiale posisjonene innenfor feltet. Derfor vil de agentene som innehar de høyeste sosiale posisjonene i den dominerende fraksjon også være de som definerer den «gode» smak. Ved hjelp av kvantitativ statistikk viser Bourdieu og hans forskerteam ved Collège de France, i hovedverket La Distinction, hvordan agenter fra samme sosiale felt utvikler lik smak, som igjen er forskjellig fra smaken til agenter i andre felt. De viser også hvordan agenter i dominerte fraksjoner vil strebe etter å tilegne seg den smaken som agenter i den dominerende fraksjonen har definert som riktig, og hvor vanskelig dette er fordi disse definisjonene hele tiden forandres og nyanseres. Den «riktige» smaken blir automatisk passé når den når ut over den dominerende fraksjon. Agentene i denne fraksjonen vil finne på noe annet slik at distinksjonen mellom dem og agentene i den dominerte fraksjon kan opprettholdes. 

Hver agent i et sosialt felt har en habitus. Habitusbegrepet har likheter med idéen om generativ grammatikk som Noam Chomsky kom med. Generativ grammatikk har med det medfødte å gjøre, alle barn besitter genetiske grammatiske skjema som danner grunnlag for tilegnelsesprosessen. Habitus er også skjema, som virker på samme generative måte. Habitus er sosialt tilegnet og går inn i kapitalvolumet til en agent. Habitus blir konstituert i miljøet som omgir en person. Den finnes ikke i blodet, i genene eller i kroppens fysikk. Habitus er noe man tilegner seg, den tilhører den sosiale sfæren. I habitusbegrepet ligger en generativ makt som fungerer uavhengig av kontrollen til de sosiale agentene. Habitus samordner og generaliserer praksis. Habitus organiserer både praksisen til en agent og oppfatningen til denne agenten av andre agenters praksis. I følge Bourdieu betegner habitus dermed både det fundamentale ensemblet av oppfatningsskjema hos en agent og agentens egne systematiske fysiske vaner og sosial praksis. Habitus kan synliggjøres i manerene, i måten å snakke og bevege seg på og i holdningen til en sosial agent. Det er levevilkårene og posisjonen i den sosiale strukturen som produserer habitus, derfor vil habitusen til en sosial agent ligne på habitusen til sosiale agenter fra samme felt og distingvere seg fra habitusen til agenter fra andre felt. 

Habitus er altså sosialt tilegnet og denne tilegnelsen kan skje på to måter. Enten det som kalles l’aprentissage totale, det vil si den tidlige tilegnelsen, den som forgår fra fødselen av (og kanskje til og med før, siden fosteret kan oppfatte lyd allerede i morens mage) eller en forsinket tilegnelse. Sosiale agenter vil, i ung alder, absorbere sitt felts habitus helt naturlig, uten refleksjon, fordi det er det de ser rundt seg, og det de lærer at er riktig. Hvis en agent skifter felt, det vil si skifter posisjon i det sosiale rom, bør det nye feltets habitus tilegnes. Dette vil være en forsinket tilegnelse og for at den skal lykkes må agenten kjenne til de koder og regler som ligger i habitusen til det nye feltet. Jeg vil bruke bordskikk som et eksempel. Siden de sosiale posisjonene i stor grad reproduseres, vil de fleste av agentene i den dominerende fraksjonen inneha l’apprentissage totale. I enkelte sosiale felt med tradisjonell høy prestisje, som det adelige feltet, har man gjennom århundrer utviklet mekanismer for å distingvere seg. Adelen var per definisjon fritatt fra kroppslig arbeid som ikke gjaldt å lede krig. I følge de reglene den katolske kirken utformet på 1500 tallet for å ekskludere protestanter fra adelige titler, kunne de adelige miste tittelen sin dersom de henga seg til kroppslige sysler. De adelige har derfor hatt rikelig med tid, og mye av denne tiden har de brukt til å utvikle distinksjonsmekanismer. For eksempel har agentene i feltet perfeksjonert og utviklet bordskikkens koder og regler fra feltet oppsto i middelalderen og har derfor definert hva som er «riktig» og «god» bordskikk. Denne bordskikken ligger dermed nedfelt i de adeliges habitus, mens en nykomling i feltet må begynne med å tilegne seg disse kodene og reglene for ikke å skille seg ut. Jeg vil gi et eksempel på hvor dypt befestet habitusen til en sosial agent er. På et sykehjem jeg jobbet på i Oslo var det en beboer med høyt utviklet afasi. Hun var ute av stand til å ta vare på noen av sine primærbehov og trengte hjelp til alt unntatt spising. Denne kvinnen hadde tidligere innehatt en høy sosial posisjon og ved måltidene spiste hun som om hun satt ved dronningens bord. Bordmanerene var dermed så befestet i hennes habitus at denne kroppslige vanen besto selv om hun nå levde helt i sin egen verden. 

Habitus tilegnes av alle agenter i det sosiale rom fra den spede barndom. Habitus kan læres, og avlæres, men dette er vanskeligere og vil alltid kreve refleksjon rundt hva som utgjør din habitus og kjennskap til de koder og regler som betinger den habitus du ønsker å tilegne deg. I litteraturen kan man finne mange gode eksempler på habitus. Jeg vil avslutte med noen slike eksempler, først fra Balzacs Far Goriot. Mme de Beauséant, som omtales i sitatet, innehar en av de høyeste posisjonene i adelen slik den er beskrevet i Far Goriot, fordi hun stammer fra en adelig familie som er en bastardgren av kongefamilien. Madame de Nucingen er en såkalt parvenue, en nykommer i adelen. Hennes far, den fattige og borgerlige Goriot, tjente en formue på kornspekulasjon under den store franske revolusjonen. Dermed kunne han gi døtrene solid medgift og på denne måten «kjøpe» adelige titler til dem. Madame de Nucingen besitter ergo ikke den adelige habitus, og Mme de Beauséant bruker denne mangelen til å distingvere seg fra henne. 

– Elle est charmante, dit Eugène après avoir regardé madame de Nucingen.

– Elle a les cils blancs.

– Oui, mais quelle jolie taille mince!

– Elle a de grosses mains.

– Les beaux yeux!

– Elle a le visage long.

– Mais la forme longue de la distinction.

– Cela est heureux pour elle qu’il y en ait là. Voyez comment elle prend et quitte son lorgnon! Le Goriot perce dans tous ces mouvements, dit la comtesse au grand étonnement d’Eugène.

En effet, madame de Beauséant lorgnait la salle et semblait ne pas faire attention à madame de Nucingen, dont elle ne perdait cependant pas un geste.
 

– Hun er nydelig, sa Eugène om fru de Nucingen.

– Hun har hvite øyenbryn.

– Ja, men så vidunderlig slank som hun er!

– Hun har store hender.

– Men hun har vakre øyne!

– Ansiktet er for langt.

– Men det er noe fint ved den langstrakte formen.

– Det er meget heldig for henne det. Se hvordan hun tar og slipper lorgnetten! Goriot røper seg i alle hennes bevegelser!, sa vicomtessen til Eugènes store forbauselse.

I virkeligheten betraktet nemlig fru de Beauséant salen gjennom lorgnetten, og det så ikke ut til at hun la merke til fru Nucingen i det hele tatt. Men likevel var hun klar over hver minste bevegelse hun gjorde. 

For Mme de Beauséant er det nok å se på hvordan Mme de Nucingen tar og slipper lorgnetten, ut fra disse bevegelsene kan hun oppfatte hennes sosiale bakgrunn; Goriot, dvs. hennes fars sosiale posisjon, røper seg i alle hennes bevegelser! Sitatets siste linjer gjengir hvordan en ekte adelig person bruker lorgnetten, umerkelig.

Mme de Nucingen forsøker å tilegne seg den adelige habitus, men det er ikke så lett, som Mme de Beauséant uttaler; » Il y a de pauvres bourgeoises qui, en prenant nos chapeaux, espèrent avoir nos manières.«»akkurat som mange borgermadamer som tror at de får våre manerer straks de etteraper hattene våre«. Disse sitatene viser hvor vanskelig det kan være å tilegne seg en ny habitus. 

Jeg vil avslutte med et eksempel på habitus fra nyere fransk litteratur. I sin bok «La femme gelée» (Den frosne kvinnen) beskriver Annie Ernaux en del av en kvinnes liv. Denne kvinnen er født og oppvokst i en lav sosial klasse, det vil si i den dominerte fraksjon. Hennes på mange måter ukonvensjonelle mor innprenter i henne hvor viktig skolen er for å kunne forandre sin sosiale posisjon, men i skolen formidles et kvinnebilde som jenta ikke kjenner fra sin egen oppvekst. Soutien contre cette évidence que certaines filles de la classe plaisent aux demoiselles plus que d’autres (…) gracieuses innés, je croyais.”  En støtte mot det opplagte faktum at enkelte jenter behager lærerne mer enn andre (…) de medfødt yndige, trodde jeg.” Selv er hun stor og litt klønete, i sitatet sammenligner hun seg med de dukkelignende borgerlige jentene på skolen som besitter den habitus hun tilstreber. 

Vite, venez à moi mon apparence imaginaire, celle que je me fabrique quand je m’ennuie en classe, en prenant les longs cheveux blonds de Roseline, «ce serait un crime de les couper», a dit la maîtresse, les joues roses rebondies de Françoise, la finesse d’allure de Jeanne (…) En sourdine déjà l’étrange feuilleton que je me raconte pour effacer la fille réelle et la remplacer par une autre, pleine de grâce et de fragilité. 

Fritt oversatt blir dette;

Fort, kom til meg mitt fantasiutseende, det som jeg lager meg når jeg kjeder meg på skolen, ved å ta det lange blonde håret til Roseline, «det hadde vært en skam å klippe det» sa lærerinnen, de runde rosa kinnene til Françoise, den fine holdningen til Jeanne (…) Sårt underliggende allerede den merkelige føljetongen som jeg forteller meg for å viske ut den virkelige jenta og bytte henne ut med en annen, full av ynde og skjørhet. 

Her ser vi hvordan en agent tilstreber den smaken som er definert som «riktig», hovedpersonen etterstreber det borgerlige kvinnebildet som formidles, og belønnes i skolen, og aspirerer etter å forandre sin habitus i tråd med dette, å bli skjør og yndig som de jentene lærerne foretrekker.

Habitusbegrepet formidler innsikt i hvordan kroppsliggjorte vaner, sosial praksis og oppfatningsskjemaer av egen og andres sosiale praksis oppstår. Begrepet virker frigjørende fordi det hjelper oss til å se at smak og praksis er sosialt betinget og at hva som til enhver tid regnes som «god» og «dårlig» smak ikke er nedfelt og naturlig, men kommer an på de gjeldene definisjonene innenfor et sosialt felt.
                                                                                                                                                                                    

 

 


                                                                   Copyright©2005 Dictum.no

                                                                             ISSN 1504-5307