Hjemme/Home         Om Dictum/About Dictum         Redaksjon/Editors         For bidragsytere/For contributors            Arkiv/Archive              Leder/Letters from the Editor


 Intervju/Interview


 Debatt/Debate


 Artikler/Articles


 Bokanmeldelser/Book reviews


 Kultur/Culture


 Foto/Photo


                                                                 
                                                                           
PDF VERSION                                                                                           
                                                                                        
ghthune
             

 

OM REGELRYTTERI OG MENNESKERETTIGHETER

Intervju med Gro Hillestad Thune, tidligere dommer i menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg

 

AV GORANA OGNJENOVIC

  

                                 

Intervjuer: Hvorfor er det slik at brudd på MR er noe som refereres til tredje verdens land og ikke vår hverdag? Dette har mer eller mindre blitt et instrument for kritikk av andre sivilisasjoner, og ikke et instrument for definisjon av forhold her og nå.

Thune: Jeg vet ikke om du trenger å koble situasjonen i Norge til verdidebatten om de verdier som MR beskytter, er sosiale rettigheter, sivile eller politiske. Mitt inntrykk er at man i Norge ser på MR som noe som det er relevant å se på i andre land. At MR-problemer finnes i andre land og ikke i Norge. Det er en misforståelse forårsaket av mangel på viten om hva MR egentlig er. Vi forstår ikke at MR handler om problemer som vi har i Norge i dag, fordi vi kobler det til store krenkelser, store overgrep i land hvor forbrytelser er så synlige at de ikke kan overses så veldig lett. Mens det som skjer i Norge er sett på som om det er av en annen karakter, og ikke så farlig i forhold til konvensjoner. I Norge ser vi på MR krenkelser som et ikke-problem.

Intervjuer: Et glimrende eksempel på dette er problematikken som du jobber med, nemlig hverdagen til demente pasienter som ikke skal håndteres på en menneskelig måte på grunn av deres mentale begrensninger. Så får vi regler og lover som bestemmer over dem uten engang å tenke over mangel på rettssikkerheten og risikoen for overgrep.

Thune: Det er masse problemer bare med det at MR ikke styrer i det offentlige, at det ikke engang er på dagsorden. For hva som kan gjøres på et sykehjem, eller en annen sosial ordning, det er ikke på dagsorden som et problem. Så kan du spørre hva har vi som problemer? Det er viktig at vi er oppmerksomme på MR i forhold til ting som skjer i Norge. Det er kanskje ikke så viktig, det er ikke så mye å mase med. Det er ikke så nødvendig med opplæring om MR når vi har det så bra som vi har det. Og så viser det seg når man jobber med det i mange år at det pågår så mye som er tvilsomt og helt sikkert i kollisjon med MR-konvensjonen. Og så er det spørsmål om hvorfor og hvordan det skjer. Det skjer i mange forskjellige situasjoner på mange forskjellige måter. Og dette henger sammen med dette at vi mangler forståelse. Vi tror at vi kan løse problemer vi har med en form for overregulering. Og vi har i og for seg relativt mange gode regler, men vi mangler forståelse for at ikke alt skal reguleres med regler, at noen ting faller mellom reglene. Problemet her er vår overivrighet etter å følge reglene på bekostning av fornuften. Hvis situasjonen skal forbedres, hjelper det ikke å se på hva slags regler man har, men også hva som skjer med de reglene i praksis. Om det er i orden å behandle mennesket slik, eller om det ikke er det. Her i Norge har vi en overfokusering spesielt i det offentlige omsorgssystemet på om reglene er fulgt, og dermed tillater vi masse etisk tvilsomme situasjoner å oppstå, og truer derved menneskers grunnlegende rettigheter.

Intervjuer: Dette presser egentlig også frem spørsmål om forskning omhandler slike sider av virkeligheten. Det er en alvorlig sprekk mellom empiri og forskning, t.o.m. MR-forskning. Noen ville kalle det for en mangel for sammenspill men er det virkelig mangel på sammenspill eller er det spørsmål om oppfatning av MR som en type teori?

Thune: Det er ikke mulig å forstå MR uten å forholde seg til virkeligheten, til empiri og fakta. For å forstå, må man se på bakkenivå, på det som virkelig pågår, kartlegge det og ta utgangspunkt i menneskets historier. Veldig mye MR-arbeid pågår på ganske høyt teoretisk nivå, ganske langt unna den konkrete virkelighetsopplevelse. Der lager man en distanse som gjør at det ikke er, som jeg synes er problematisk hvis håpet er å øke bevisstheten om disse problemstillingene. MR-verdenen blir til en teoretisk, filosofisk verden som lever sitt eget liv, mens det mennesker utsettes for i virkeligheten foregår i en annen verden. Etter min mening må disse to verdenene komme sammen, ellers blir det jo bare morsomme selskapsleker hvor man diskuterer de forskjellige spørsmålene, men da er ikke dette på noen måte til hjelp for den egentlige praksisen. Du trenger to ting, du trenger tenkning og abstrahering av dette i form av regler, riktig nok. Men du trenger begge deler, og slik det er nå, det er for mye fokusering på den teoretiske delen, i hvert fall i den akademiske delen av MR.

Jeg kan nevne et eksempel: En av mine kollegaer i MR-kommisjonen i Strasbourg kom for å være dommer i klagesaker fra hele Europa. Han har veldig mye erfaring som MR-ekspert, og han var også i FN. Jeg spurte ham etter noen måneder (siden jeg var president av kammeret han var med i) om hva han mente om vårt arbeid i Strasbourg. Han svarte at etter at han hørte på de diskusjonene der, er han blitt ”a new man”. Da forsto han hva MR er, tidligere han hadde kunnskaper, men han forsto ikke hva det dreide seg om. Grunnen til dette var at inngangsporten til det hele var et menneske som tenkende subjekt, det var det enkelte menneskets beskrivelse av å være krenket. Og hvis man starter der, er det mulig å ha en meningsfylt diskusjon om hvor grensen går.

Intervjuer: Hvis Strasbourg kommisjonens oppgave er å drive med kobling mellom forskning og enkelttilfeller, er spørsmålet: hvor godt fungerer det?

Thune: Det kan man diskutere. Det er vel i et historisk perspektiv noe som egentlig fungerer best på MR-området så langt. Den er enestående fordi det ikke finnes muligheter for det ellers i verden. Det gjør at de bestemmelsene tas alvorlig av statene. Alle systemer har sine sterke og svake sider, men det er veldig viktig at den finnes, og å ta være på det som er.

Intervjuer: OK, så vi har forskning på den ene siden, og vi har kommisjonen på den andre siden, mens midt i mellom dette har vi en kvinne kommisjonen som ikke implementeres i norsk lovverk, og rasediskriminering finnes heller ikke der?

Thune: I Norge generelt har det vært en vegring mot å forplikte seg veldig konkret i forhold til MR. Vi vegret utrolig lenge for å inkorporere barnekonvensjonen, vi var blant de siste av verdens land som gjorde det. Det er en slags tradisjon for å være forsiktig med å ta konvensjonen inn i lovgivning på en forpliktende måte. Vi har ikke mange MR i vår grunnlov, og dette er risikabelt ifølge det juridiske miljøet som establishment er opptatt av. Barnekonvensjonen ble for eksempel presset frem med stort politisk press og til tross for skepsis fra det juridiske miljøet. Så her har man gått relativt langt, også når det gjelder å gjøre barnekonvensjonen til en del av norsk rett med fortrinnsrett. Det er egentlig å gå ganske langt, og så får vi reaksjonen at dette er skummelt, man har ikke oversikt, dette er ikke å anbefale, osv. Og så blir det plutselig en inderlig forskjellsbehandling av kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen.

Intervjuer: Men det er ikke tilfeldig at det er akkurat kvinnekonvensjonen som ble stående utenfor?

Thune: Nei, det er nok lettere å få oppslutning om å styrke barns rettigheter, på den annen side er jeg ikke så sikker på at alle som sitter og håndterer regler i Norge har klart for seg ”barnas beste”- prinsippet. Det vi kan si at det definitivt ikke er tilfeldig at de tok barnekonvensjonen før kvinnekonvensjonen. Så selv om det sinnet har noe med kvinner å gjøre, er det slik at det også har noe å gjøre med den generelle situasjonen i norsk rettssystem, en generell vegring mot å ta MR på alvor og en tendens til å problematisere det ved å mene at dette er komplisert, at det er et internasjonalt system som kommer og forstyrer vårt rettssystem, demokratiske system, osv.

Nei, kanskje ikke. Det er nok lettere å få oppslutning om å styrke barns rettigheter. På den annen side har vi kanskje tatt oss vann over hode. Mange også i ansvarlige posisjoner, har neppe klart for seg hva det innebærer når Stortinget har vedtatt at prinsippet om ”barnas beste” skal gå foran i alle former for myndighetsutøvelse. Når man enda ikke har gått til det skritt å inkorporere Kvinnekonvensjonen på samme måte har det kanskje mer sammenheng med juristmiljøets generelle vegring mot å strekke menneskerettighetsvernet alt for langt. Det går an å forstå noe av denne vegring i lys av den manglende interesse norske politikere viser for å ta menneskerettighetene aktivt i bruk og virkelig ta inn over seg hva det innebærer både å ratifisere og ikke minst inkorporere en internasjonal konvensjon. Mitt inntrykk fra andre land er at i hvert fall noen politikere tar takk i dette. Hos oss er det vanskelig å peke på noen som gjør det.

Intervjuer: Nå for tiden jobber du også en del med integreringsspørsmål, spesielt med det somaliske miljøet i Oslo. Rundt dette miljøet har det oppstått en del viktige spørsmål i det siste, som for eksempel omskjæring av jenter. Staten har kommet med forslaget om underlivsundersøkelse for å prøve å få kontroll over situasjonen. Er ikke dette egentlig bare en annen form for krenkelse av de samme barna?

Thune: For å ta det konkrete, så er omskjæring av en jente definert som en krenkelse. Alle stater har derfor en plikt til å forsøke å stoppe det, å beskytte jentene fra å bli omskåret. Staten har under MR en positiv plikt til å beskytte mot overgrep fra private personer. I tilfellet av omskjæring har staten en plikt til å beskytte jentene også mot deres familie, mot mulige krenkelser som måtte komme fra familiens side. Men når myndighetene skal beskytte dem, kan de ikke bruke metoder som er krenkende og belastende, m.a.o. stigmatisere hele miljøet. Det er ikke effektivt. Når man truer med kontroll og straff, skremmer man problemene under teppet. Da blir ting enda vanskeligere, og da blir det ikke noen effektiv beskyttelse av jentene.  Den norske politikken på området omskjæring er både uklok og krenkende. Problemet er at vi ikke er resultatorienterte, vi i Norge i dag er mye mer interessert i å demonstrere makt og avsky. Det er et stort problem. Du har også noe lignende med tvangsekteskap. Vi kjører offensivt mot praksisen og miljøer stenger seg løpende ute fra oss. Det er ikke lett, men det dreier seg om å være klar, og det dreier seg om å engasjere seg i samarbeid med innvandrermiljøer istedenfor å sitte i høysetet og bare beordre dem til hva de kan eller ikke kan gjøre.

Intervjuer: Dette dreier seg konflikten mellom legislatura og skikker, at du ikke kan rasjonalisere noens livsstil fra en distanse uten å engasjere seg i den og tenke først på deres premisser, slik at en mulig forandring også nås på deres premisser?

Thune: For å stoppe skadelig tradisjonell praksis må folks innstillinger og holdninger endres. Det er veldig vanskelig å forandre holdninger bare ved hjelp av lovgivning. Det er veldig viktig at myndighetene sier veldig klart at noe ikke er lov, men det står allerede i lovene, og alle vet det. Problemet er at man har ikke tatt dette problemet alvorlig, så bestemmelsene som gjelder innvandrere generelt i hele verden er ikke oversatt til norsk, folk er ikke informerte, osv. Og plutselig har vi for mange aktiviteter, slik at det ikke er noen konsistent oppfølgning i forhold til dette, for å beskytte jentene.

Intervjuer: Men vi leser det slik at vi, på grunn av den store mangelen på kunnskap om innvandrere i Norge, eller andre generelt, får et slik tvangsmessig behov for å regulere eller innrette deres tilværelse på den måten vi mener er best for dem, slik at vi slipper å innrømme at noen av disse problemene til en viss grad stammer fra oss selv, og ikke bare de innvandrergruppene vi mener er mer problematiske enn andre.

Thune: Vi holder på å bli helt hjelpeløse ved å bruke våre metoder. Norge er en ekspert på dette. Det er også et tegn på mistillit, eller det kan oppleves slik fra innvandrernes side. Istedenfor å snakke med, finne ut sammen med, sammen dele ansvaret for, sitter man på den norske siden, lager nye regler, lager et prosjekt, eller lager en handlingsplan som bare er en norsk modell ut fra en norsk metode. Den er ikke nødvendigvis for å oppnå noe godt, at det er det de vil, dette er bare samme problem hele veien, utøvelse av makt uten bruk av fornuft.

Intervjuer: Det er en gruppe innvandrere som MR spesielt mer og mer gjelder for, som et gyldig argument eller krav om umiddelbare forandringer i det norske lovverket så vel som det europeiske. Det er innvandrere som egentlig aldri kommer seg inn, de blir bare sittende i varetekt inntil de enten kan returneres eller slippes inn i landet. Det andre spørsmålet gjelder de som er ureturnerbare, hva med dem? De er akkurat veldig passende objekter for overprodusering av legislaturer uten at offentligheten noen gang får riktig innsyn i hva som egentlig skjer med dem.

Thune: Jo alle disse personene blir liksom ”ikke-personer”, det er som om de blir borte hvis vi bare kan lukke øynene. Vi leker at de blir borte i håp om at vi ikke trenger å gjøre noe som helst for deres overlevelse. Til tross for alt dette, bør de ha rettigheter, og alt dette er i kolossalt strid med MR. De er menneskene som har krav på sine rettigheter enten vi liker det eller ikke, uavhengig av status eller statsborgerskap. Denne praksisen, det de utsettes for hver dag er veldig tvilsom i forhold til de mange MR konvensjoner myndigheter har forpliktet seg til å følge.

Intervjuer: Er ikke Norge en av verstingene når det gjelder varetekt generelt, også overfor sine egne statsborgere?

Thune: Ja, alle disse menneskene er ”ikke-personer” og dette gjelder å benekte klare fakta. I tilfellet av ureturnerbare innvandrere, later vi som om de kan returneres, men så er de bare her. Dette er bare en av mange MR-brudd i Norge i dag.

Intervjuer: Enda en sak du jobber med er det vi begge kjenner godt til er eldre omsorg, demente, senile mennesker som ikke ønsker å være innlagt på en institusjon, og er hjemme hos seg selv. Vi som har kjennskap til denne problemstillingen vet også at det egentlig ikke finnes kontrollinstanser for å ta hånd om det som skjer eller ikke skjer i folks private hjem på dagtid. Strider ikke dette mot MR?

Thune: Det som er interessant her, er at det egentlig skal være kontrollinstanser innenfor systemet. Vi har altfor mange kontrollinstanser som fungerer for dårlig. Vi er altfor lite flinke til å se hva vi er i stand til å gjøre, hvilke rammebetingelser vi har, hvilke muligheter vi har, osv., hvilke sanksjonsmuligheter vi har. Viten om hvilken handlekraft vi har i sånne systemer er helt avgjørende for at vi kunne beskytte de som lett kan utsettes for forskjellige overgrep og krenkelser, enten det skjer fra det offentlige systemets eller det privates side. Det er også mennesker som krenkes av andre mennesker. Det er et MR-anliggende, enten er det hjemmetjenesten eller hjemmesykepleien, eller det er familien som gjør noe galt, og hvis myndighetene er klar over det, har de et ansvar for å handle for å beskytte ofrene.

Intervjuer: Er det tilfeldig at akkurat Norge har et så dårlig rykte når det gjelder systemiske feil som resulterer i brudd på MR?

Thune: Vi vet ikke hvor dårlige vi er, for det finnes ikke et system som kan veie eller måle det. Det er de som utsettes for det, det er opplagt en god del, de mangler steder de kan henvende seg til for å fortelle sine historier, å få evaluert sine muligheter. Overgrepene som gjøres her på sykehusene, på pleiehjem, i psykiatrien, eller privat, gjøres også i andre land. Det er fordi med en gang du har et lukket område, er det stor risiko for at noe kan skje. Om vi er dårligere enn andre steder i Europa, vet vi strengt tatt ikke noe om.

Intervjuer: Takket være det ekstremt utviklede byråkratisystemet, eller formaliseringen av helsetjenesten, er byråkratiet i dag på den ene siden brukt i stor grad for bortdelegering av ansvaret når noe alvorlig skjer, som for eksempel i ”trikk-mordene”. På den annen side er omsorgsgivere omringet av reglene de må følge, og når alt kommer til alt er det ikke så mye til overs for den personlige omsorgen som skal være der, bortsett fra de pleierutinene pasientene gjennomgår daglig. Er ikke dette umenneskelig?

Thune: Jo, det mener jeg er det største problemet i Norge i dag, nemlig formalisering, byråkratisering av helsevesenet, hvor fokuset er på lovene, fri for bruk av fornuft og løsninger på faktiske problemer. Du får aldri regulert alle situasjoner med regler, selv om du prøver. Du vil uansett komme opp i situasjoner hvor du ikke har regler, hvor situasjonen ikke allerede er regeldefinert. For å ta et eksempel, var det en flyktningfamilie som fikk avslag på sin asylsøknad og skulle sendes tilbake. Mannen i familien ga klar beskjed at han ikke kan reise med fly på grunn av sine hjerteproblemer. Allikevel, siden vi i Norge i dag bare har prosedyrer for utsending av asylsøkere med fly, kom politiet og tok hele familien og satte dem på et fly for hjemreise. Staten valgte med andre ord å risikere å forårsake et hjerteinfarkt for denne mannen istedenfor å organisere seg litt annerledes, og sette ham på en buss eller et tog. Det var så mye lettere for dem å krenke denne mannen enn å prøve for en gangs skyld å tenke annerledes. En slik behandling av asylsøkere er i kolossal strid med MR. Det er egentlig tragikomisk at mennesket krenkes av hensyn til standard praksis og administrative former. Det har ikke noen fornuftig mening, det er bare system for systemets skyld. Den type rigiditet er økende fordi man har fått stadig nye regler, og hvert nye problem løser vi med en ny regel, og man får det lag på lag, uten engang å se hvordan reglene fungerer enten i forhold til virkeligheten eller i forhold til andre regler. I MR-sammenheng er det st stort problem fordi det vedkommer alle de som ikke passer i sånne systemer, de som faller mellom flere stoler. Det er et alvorlig samfunnsproblem som ikke nødvendigvis MR kan løse, men som vi må ta tak i hvis vi ønsker å komme oss videre.  

 Intervjuer: Så MR har mennesketilsyn som sitt formål?

Thune: I Norge i dag er det egentlig mye lettere å være en spilleautomat enn å være et menneske. Hvis du er en spilleautomat, får du massevis av mennesker rundt deg enten du fungerer eller ikke, det er alltid noen der, enten de som spiller på deg eller de som reparerer deg. Men hvis du er et menneske, får du bare problemer. Du er veldig heldig hvis du har noen rundt deg noen ganger i uka for å se at du har det forholdsvis bra. Det er absurd, egentlig. Vi har til og med vektkontroll for alle de som selger varer på vekt, de går rundt og sjekker om vektene deres er stilt riktig. Vi har tilsyn og kontroll på så mye, vi har statistikk, rapportering, veldig mye formalisering rundt kjøp og salg, og rundt forskjellige tjenester. Og samtidig har vi forbausende lite fokus på mennesketilsyn og menneskebehandling, hvordan vi behandler mennesker i ulike situasjoner.

Intervjuer: Så MRs fokus er da først og fremst å slåss mot avmakt og urettferdighet, som ikke tolkes som den typen formalisme. Men så finnes det et spesielt tilfelle, tilfellet av krigsforbrytere som i dag er bosatt i Norge, for eksempel. De har enten hatt veldig korte straffer, eller de har fått ettergitt straffen sin ved utbytte av informasjon som ledet til arrestasjon av enda flere krigsforbrytere.

Thune: Hvis noen har gjort noe galt, og er bosatt i borettslaget, er det ingen som kan påberope seg menneskerettighetene og stille krav til myndighetene om å straffe den personen. Bare hvis noen personlig har opplevd noe, kan de kanskje reise MR-spørsmål, men generelt er det ikke noen MR å få noen straffet.

Intervjuer: Men er ikke det en form for overgrep, en krenkelse at de tillates til å bo hvor de vil, og spesielt i nærheten av sine tidligere ofre? Først har de vært i Haag, og den neste dagen er de min nærmeste nabo? Er det fremdeles ikke en MR-krenkelse fra statens side, siden staten tillater dem å bosette seg her?

Thune: I teknisk forstand jeg er opptatt av å bruke MR til det de er ment å være. Et problem jeg ser er at MR brukes på veldig mange forskjellige måter, veldig unyansert. Jeg tror ikke vi kan komme lengre med MR som et konkret hjelpemiddel for å motarbeide dårlig menneskebehandling før vi blir mer presise i måter vi bruker MR-begrepet på. Her snakker jeg som jurist, fordi MR må ses på som et rettslig apparat, som en måte å utøve makt på. Hvis man snakker om MR på den måten som filosofisk perspektiv, som rett til mat osv., da går man for langt og ender med ikke å kunne bruke det til noen ting fordi dette bare blir retorikk, og heller ikke oppleves som forpliktende av staten. Det blir med andre ord veldig utopisk når MR egentlig er noe veldig konkret. De skal ikke få skrive under på en erklæring og konvensjoner hvis de ikke har tenkt å følge det opp og ta ansvaret for dette i forhold til konkrete situasjoner som kan oppstå. Retorikken er farlig.

Intervjuer: Mener du å si at det at mennesker dør av sult ikke er et MR-problem?

Thune: Nei, det jeg mener er at det ikke BARE er et MR-problem, det er alle slags problem. Det er anstendighetsproblem, det er et politisk problem, det er religiøst problem, og det er MR-problem. Det er nødvendig å gjøre noe veldig dramatisk med verden for å rette det opp. Men jeg synes ikke du bør kalle det bare et MR-problem fordi du burde kunne løse sult problemet uten engang å referere til MR, fordi det er helt opplagt at folk har en anstendig krav på mat, ren luft og rent vann for å leve. I kompleksiteten til MR er det veldig vanskelig å komme videre fordi det er så mange krav, og det blir så mye god vilje og gode hensikter, og det fører til at statene skriver under på dette som en slags intensjonserklæring, og ikke et forpliktende juridisk dokument, og det er feil. Hvis noen skriver under på at intet menneske skal sulte, kan det ikke være juridisk forpliktende, som kan havne i en domstol. Det må være en intensjon om at vi skal jobbe for at ingen skal sulte. Det er utopisk, for det er alltid noen som sulter i verden.

Intervjuer: Er ikke det litt som om det som er fjernt er mindre forpliktende, mens det som er nærmere kan virke som mer forpliktende?

Thune: Verden er full av problemer, verden er full av mennesker som lider, verden er full av mennesker som utsettes for over overgrep av et eller annet slag. Og så ble det bestemt at vi skal etablere menneskerettighetssystemet. Det er en frukt av det som skjedde i annen verdenskrig, men vi har ikke kommet så langt når det gjelder å virkelig finne ut hvordan dette systemet kan brukes, og det gjelder også oss mennesker som jobber med dette. Det skrives, det tenkes, det skrives virkelig tykke bøker om dette, vi kommer hele tiden med nye rettigheter, nye konvensjoner, men fremdeles er ikke det mye nytt om hvordan dette skal kunne være til hjelp for å motarbeide det som er problematisk, det som er utgangspunktet for hele greia. Hvis vi tar det helt kynisk, er det regler som staten har gitt, fordi de er gitt i overstatlig samarbeid. Dette gjelder relasjonen stat – individ. Og de som krenker MR er disse statene, de har laget reglene, og de bryter dem ved det at MR ikke følges opp. Og så er det statene som skal håndheve, med andre ord du har da tre ting på en gang, som Montesquieu i sin tid sa, er demokrati prinsipper som aldri kan stamme fra samme instans, hvis vi skal kalle et system for demokrati. Det skal alltid være sånn at en er utøvende, en er dømmende, og en er lovgivende. En gir lover, en bryter lover og dømmer forbrytelsene. Det som er vanskelig på MR-området er at alt er på en hånd, staten innehar alle rollene. Den slutningen en kan trekke, er at staten er ikke så interessert i effektiv håndheving fordi det betyr at staten får kritikk. Og det blir ingen forandringer på dette området hvis menneskene ikke forstår dette som disse reglene er ment å beskytte, og ikke ser seg selv som objekter, men som tenkende subjekter, og ikke later som det er staten som skal introdusere, håndheve, osv., disse reglene, fordi det er nettopp staten som krenker dem.

Og så er spørsmålet hvem som skal påtale og hvem skal korrigere dette? Det er ikke statlige myndigheter fordi det er de selv som krenker. I Norge har vi det MR-systemet og det skal ha ansvar for MR på to sektorer: det enkelte fagdepartementet, men det er jo også de som er ansvarlige for disse lovene som er eventuelt i strid med MR, eller for praksis, eller som er ansvarlig for manglende korrigering, og dette selvfølgelig for å være helt klare på hva vi snakker om. Dette blir tilslørt, kamuflert, så lenge man opprettholder en viss MR-teologi på et høyt nivå, som veldig viktig, veldig prinsipielt, veldig universelt. Det ligger oppe i himmelen, og der det sitter de store heltene, og så lenge de har MR der, klarer de ikke å bruke dem. Da ser vi dem der oppe, veldig klart, men vi får ikke brukt dem så veldig mye i praksis. Der står det hvordan de skal være, men da får du en frustrasjon, der står det hvordan vi skal være, men i virkeligheten er det ikke slik, der får du avstanden. For at folk skal forstå den avstanden, må du begynne å se på dette som regler, som JUS som kan kritiseres, du må ha rettspraksis, de må konkretiseres. Det er oppgaven til komiteen i Genève, å konkretisere disse prinsippene. Men da blir det neste skrittet at folk tar det på alvor, her er det fakta, her står det sånn og sånn, og derfor må dette gjelde også for meg, jeg forlanger at dette skjer. Det å få bruke MR i praksis er en forutsetning for at det skal være et poeng i det hele tatt.
Copyright © 2005 Dictum.no

                                                                             ISSN 1504-5307