Hjemme/Home         Om Dictum/About Dictum         Redaksjon/Editors         For bidragsytere/For contributors            Arkiv/Archive              Leder/Letters from the Editor


 Intervju/Interview


 Debatt/Debate


 Artikler/Articles


 Bokanmeldelser/Book reviews


 Kultur/Culture


 Foto/Photo
DICTUM, The Critical View
is a culture critical journal of public interest.


 

DICTUM, Det kritiske blikket,  er et kulturkritisk tidsskrift av allmen interesse. 

DICTUM articles will be mixture of scientific articles, journalist critiques, book- theatre-, film-, exhibition reviews, as well as interviews with individuals that we believe have statements that can make a difference.

ARTIKLENE i Dictum vil være en blanding av vitenskapelige og journalistiske artikler, bok-, teater-, film-, kunstanmeldelser, så vel som intervjuer med personer vi mener har synspunkter som utgjør en forskjell.

THE INTENTION with Dictum is to provide an arena for a variety of social critique providing the public with quality reflections over contemporary social issues that concern us all, without censorship.
 

INTENSJONEN med Dictum er å etablere en arena for varierte former for samfunnskritikk, å gi offentligheten refleksjoner av høy kvalitet over samfunnsspørsmål som angår oss alle, uten sensur.
 

THE PEOPLE behind Dictum come from different backgrounds academically as well as culturally, something that we believe will result in an original product that matches the time in which we are living.

PERSONENE som står bak Dictum har ulik bakgrunn akademisk så vel som kulturelt, noe vi tror vil resultere i et originalt produkt som gjenspeiler tiden vi lever i.

EVEN THOUGH  Dictum  is a product of the current academic climate in Norway we do encourage international participation: Take advantage of this alternative forum to make your words read, make your message heard. One thing all the participants of the Dictum project primarily have in common is that:

 
We want to know…

SELV OM  Dictum er et produkt av det nåværende norske akademiske klimaet, oppfordrer vi til internasjonal deltagelse. Dra fordel av dette alternative forumet til å få ordene dine lest, budskapet ditt hørt. Noe alle deltagerne i prosjektet Dictum primært har til felles er:Vi vil vite…